مخ، دمخ برخه، دمخ كتار، داو بو څنډه: هغه شى چه دبدن پر مخكينۍ برخه اغوستل كيږى. مخامخ كېدل، په مخ كى كېدل. Map

نوي شوي 9:33 PM GMT on دعيسوى كال پنځمه مياشت ،مئ 29, 2017

نوي شوي: 9:33 PM GMT on دعيسوى كال پنځمه مياشت ،مئ 29, 2017
Animate Stop

More Maps