مخ، دمخ برخه، دمخ كتار، داو بو څنډه: هغه شى چه دبدن پر مخكينۍ برخه اغوستل كيږى. مخامخ كېدل، په مخ كى كېدل. Map

نوي شوي 12:33 AM GMT on دعيسوى كال دريمه مياشت، مارچ 26, 2017

نوي شوي: 12:33 AM GMT on دعيسوى كال دريمه مياشت، مارچ 26, 2017
Animate Stop
Ad Blocker Enabled

More Maps