مخ، دمخ برخه، دمخ كتار، داو بو څنډه: هغه شى چه دبدن پر مخكينۍ برخه اغوستل كيږى. مخامخ كېدل، په مخ كى كېدل. Map

نوي شوي 6:36 PM GMT on دعيسوىكال شپږمه مياشت . 25, 2018

نوي شوي: 6:36 PM GMT on دعيسوىكال شپږمه مياشت . 25, 2018
Animate Stop

More Maps